Privacyverklaring

 1. Algemeen
  1. Bedankt voor uw bezoek aan onze website ("Website") die ter beschikking wordt gesteld door de vennootschap naar Duits recht Lidl Belgium GmbH & Co. KG, met maatschappelijke zetel te 74172 Neckarsulm (Bondsrepubliek Duitsland), Stiftsbergstrasse 1, met bijkantoor in België, te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 90, Blok J, met ondernemingsnummer 0451.881.923 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (hierna genoemd "Lidl", "wij" of "ons"). Gegevensbescherming nemen wij heel ernstig. Wij garanderen u een gepaste bescherming van uw persoonsgegevens. Wij baseren ons daarbij op de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (“Privacywet”).
  2. De huidige privacyverklaring voor de Website ("Privacyverklaring"), die samen moet worden gelezen met de andere voorwaarden die van toepassing zijn op de Website, zoals de “Gebruiksvoorwaarden” en de “Cookieverklaring”, geeft u informatie over de manier waarop en de voorwaarden waaronder Lidl de via de Website doorgegeven persoonsgegevens ontvangt en verwerkt. Neem rustig de tijd om deze documenten door te lezen, aangezien deze bepalingen van belang kunnen zijn voor u.
  3. Door de Website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met deze Privacyverklaring. Indien u bij het lezen van de Privacyverklaring niet akkoord gaat met de inhoud ervan, wordt u verzocht om geen verder gebruik te maken van de Website.
  4. Bepaalde acties of aanbiedingen van Lidl, ter beschikking gesteld of aangekondigd op deze Website, kunnen onderworpen zijn aan specifieke voorwaarden inzake de verwerking van persoonsgegevens. Bij deelname aan deze acties of aanbiedingen, dient u de specifieke toepasselijke voorwaarden eveneens te raadplegen en na te leven.
 2. Wat doen wij met uw informatie?
  1. Wij verwerken de gegevens die u vrijwillig heeft ingegeven op onze Website louter voor intern gebruik en voor de vermelde doeleinden (bijvoorbeeld voor een aanvraag inzake folderbedeling, een vraag naar de klantendienst, etc.). De verkregen persoonsgegevens zullen in geen enkel geval verstrekt worden aan derden, tenzij anders aangegeven bij een bepaalde actie of aanbieding. Zij zullen bovendien niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen.
  2. Daar waar u Lidl de toestemming heeft gegeven om uw gegevens te gebruiken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld bij het inschrijven op de nieuwsbrief), zullen deze gegevens daartoe uiteraard ook worden gebruikt. U kunt Lidl echter te allen tijde verzoeken om dit gebruik stop te zetten door ons te contacteren via de contactgegevens zoals aangegeven onder artikel 11 hieronder. In geen geval worden uw gegevens met het oog op direct marketing doorgegeven aan derde partijen.
 3. Wanneer verwerken of gebruiken wij uw persoonlijke gegevens?
  1. Ter bescherming van onze systemen en ter voorkoming van misbruik of bedrog slaan wij ( en bij wijze van uitzondering ook derden) van ieder bezoek van u aan deze website toegangsgegevens in de vorm van logbestanden op. Deze logbestanden bestaan uit:
   • de website van waaruit u onze Website opvraagt;
   • uw IP-adres;
   • de datum en het tijdstip van toegang;
   • de aanvraag van de klant;
   • de http-antwoordcode;
   • de overgedragen hoeveelheid data;
   • de informatie over uw browser en uw besturingssysteem.
  2. De verkregen persoonsgegevens, met inbegrip van deze die u zelf vrijwillig heeft verstrekt (bijvoorbeeld naam, emailadres, adres, telefoonnummer, etc.), gebruiken wij enkel voor het doel waarvoor u ons toestemming heeft gegeven. In het kader van de verwerking van uw aanvragen, bestellingen en gebruik van onze diensten dienen wij in een aantal gevallen derde partijen te betrekken. Deze laatste mogen de opgegeven persoonsgegevens enkel voor de uitvoering van hun specifieke opdracht gebruiken en kunnen deze niet voor andere doeleinden aanwenden. In het kader van de uitvoering van hun opdracht, zijn deze eveneens gehouden de bepalingen van de Privacywet na te leven.
 4. Nieuwsbrief
  1. Wanneer u zich ingeschreven heeft op onze nieuwsbrief, gebruiken wij uw e-mailadres om u per e-mail een nieuwsbrief te sturen die meerdere keren per week verschijnt met informatie over producten, acties, wedstrijden en nieuws uit het filiaal- en online aanbod.
  2. Indien u bij het aanmelden voor de nieuwsbrief daarvoor de toestemming gegeven heeft, analyseren we per ontvanger welke inhoud van de nieuwsbrief onze abonnees erg interessant vinden om ons aanbod te optimaliseren. Hierbij worden in het kader van een individuele profilering bijvoorbeeld gegevens over het openen van bepaalde inhoud of het klikgedrag in de nieuwsbrief geregistreerd en geanalyseerd.
  3. U kunt deze toestemming ten allen tijde intrekken door zich op onze website af te melden voor de nieuwsbrief. De link naar de afmeldpagina vindt u hier of in elke nieuwsbrief.
 5. Gebruik van social plugins
  1. Op deze website wordt gebruik gemaakt van social plugins van de sociale netwerken Facebook (Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA), Google Plus (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) en Twitter (Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA). Dankzij deze plugins kunt u in het bijzonder inhoud van de website delen met uw contacten op deze netwerken. Door de integratie van deze social plugins in onze website ontvangen de aanbieders van de netwerken de informatie dat uw IP-adres de desbetreffende website van ons internetaanbod heeft opgeroepen, als u deze aanklikt. Indien u op de netwerken aangemeld bent, kunnen de netwerkaanbieders bovendien uw bezoek aan onze website aan uw netwerkaccount toewijzen.
 6. Marketing / verbetering van ons aanbod
  1. Op deze website wordt voor marketingdoeleinden geanonimiseerde informatie over het surfgedrag van de websitebezoekers verzameld en in “cookie”-tekstbestanden op uw computer opgeslagen door zogenaamde retargeting-technologieën van verschillende aanbieders. Daarbij wordt uw surfgedrag aan de hand van een algoritme geanalyseerd.
  2. Aansluitend kunnen gepersonaliseerde productaanbevelingen en voor u interessante gepersonaliseerde advertenties (reclamebanners) op andere websites worden weergegeven. In geen geval kunnen deze gegevens gebruikt worden om bezoekers van deze website persoonlijk te identificeren. Indien u geen gepersonaliseerde reclamebanners van de Lidl-webshop meer wilt zien, kunt u bezwaar maken tegen deze gegevensverzameling en -opslag en deze voor de toekomst deactiveren. Met een klik op de knop die in elke reclamebanner te zien is (bv. “i”) komt u terecht op de desbetreffende website van de aanbieder. Daar wordt de systematiek van de retargeting-technologie nog eens uitgelegd en krijgt u de mogelijkheid om te deactiveren (“opt-out”). Als u een adverteerder blokkeert, wordt een zogenaamde opt-out-cookie op uw computer opgeslagen, die de weergave van de reclamebanner van de desbetreffende aanbieder in de toekomst verhindert. Gelieve er rekening mee te houden dat deze deactivering enkel vanop uw computer kan gebeuren en dat u zich desgevallend bij elke aanbieder dient uit te schrijven, als u in de toekomst helemaal geen gepersonaliseerde reclamebanners van de Lidl-webshop meer wilt te zien krijgen. De desbetreffende opt-out-cookies mogen ook niet van uw computer verwijderd worden.
  3. Meer informatie over de advertentiefuncties en cookies die gebruikt en toegepast worden vindt u in onze “Cookieverklaring
  4. We gebruiken een platform van SAS Kameleoon. Deze software maakt het mogelijk zogenaamde A/B-testen en webpersonalisaties uit te voeren. Bij een A/B-test krijgen verschillende gebruikersgroepen een andere versie van de website te zien. Zo willen wij analyseren hoe bezoekers telkens op de verschillende websiteversies navigeren. In het kader van deze personalisatie wordt de website aan uw concrete bezoekersgedrag aangepast. Onder bezoekersgedrag verstaan wij navigeren, geografische locatie, tijdstip, acties met muis, verblijftijd. Op basis van uw navigatie, acties en verblijftijd willen wij daartoe overeenkomstige personalisatiemaatregelen nemen. In het kader van deze/onze A/B-testen en bijhorende webpersonalisaties willen wij uw bezoekersgedrag door cookies (tekstbestanden, die op uw computer bewaard worden) en tracking-pixels (onzichtbare afbeeldingen die bij het oproepen van de website geladen worden) verzamelen en gepseudonimiseerd analyseren mits uw toestemming. Daarvoor worden uw persoonsgegevens vervangen door een ID-nummer. Uw IP-adres wordt dan geanonimiseerd door het laatste octet (bvb. 192.168.0.xxx) niet te bewaren. Zowel wij als SAS Kameleoon nemen gepaste voorzorgsmaatregelen om nu en in de toekomst geen gegevens samen te voegen tot persoonlijk herleidbare informatie. Zo kan uw identiteit niet afgeleid worden. U kunt te allen tijde blijvend bezwaar maken tegen het gebruik van dit platform door per browser en per apparaat de volgende link te bezoeken: https://www.lidl-shop.be/#kameleoonOptout=true. Dit activeert een cookie in uw browser (kameleoonOptout) die voorkomt dat Kameleoon uw bezoekersgegevens verzamelt. Als u die cookie hebt geactiveerd, wordt u per browser en per apparaat voortaan uit alle A/B-testen met Kameleoon op lidl-shop.be uitgesloten. Let wel: Als u uw cookies verwijdert, verwijdert u ook de kameleoonOptout cookie en dient u opnieuw de uitschrijflink te bezoeken. Als u in privémodus / incognito surft dan houdt uw browser eveneens geen rekening met de kameleoonOptout cookie uit uw normale modus.
 7. Welke mogelijkheden heb ik om mij te verzetten tegen het opslaan van mijn gegevens?
  1. U heeft het recht om kosteloos informatie op te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen, heeft u eveneens het recht om deze persoonsgegevens te laten verbeteren, indien ze onjuist of niet meer actueel zouden zijn. Daarnaast kunt u, overeenkomstig artikel 10 en volgende van de Privacywet, uw persoonsgegevens laten verwijderen of de aanwending ervan verbieden indien ze onvolledig of niet ter zake dienend zijn. Contacteer daarvoor schriftelijk of via e-mail onze Privacy Officer. Voor de contactgegevens verwijzen we naar artikel 11 van deze Privacyverklaring.
 8. Wat zijn cookies en hoe worden ze gebruikt?
  1. Op onze Website zullen wij gebruik maken van zogenaamde cookies. Een cookie is een kleine file die door de website-eigenaar naar de harde schijf van de website-bezoeker wordt gestuurd en daar wordt opgeslagen. Hiermee wordt het adres van de bezochte site vastgelegd alsmede enkele gegevens met betrekking tot het bezoek die ons toelaten om een aantal statistieken bij te houden. Voor verdere informatie omtrent het gebruik van cookies, verwijzen wij graag naar onze “Cookieverklaring” die hierover meer uitleg geeft.
 9. Links naar andere websites
  1. Onze Website bevat links naar andere websites. Deze Privacyverklaring geldt enkel voor onze Website. Bij het bezoeken van andere websites, raden wij u aan steeds de bepalingen over gegevensbescherming op de andere websites te raadplegen.
  2. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar u via links op deze Website wordt doorverwezen noch worden wij geacht akkoord te gaan met de inhoud die via deze links ter beschikking worden gesteld. Voor doorverwijzing naar andere websites, is Lidl enkel verantwoordelijk indien het van de onwettige of strafbare inhoud kennis heeft en het technisch mogelijk is om de doorverwijzing te verhinderen.
 10. Wijzigingen
  1. Lidl behoudt zich steeds het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke Privacyverklaring door te nemen en de laatste versie hiervan in acht te nemen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien in februari 2016.
 11. Heeft u nog andere vragen?
  1. Mocht u nog andere vragen hebben over het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich wenden tot onze Privacy Officer.
  2. Contact nemen met de Privacy Officer kan per brief op het volgend adres: Lidl Belgium GmbH & Co. KG, Guldensporenpark 90 J, B-9820 Merelbeke.
   U kunt eveneens een e-mail sturen naar het daartoe bestemde e-mailadres: privacy@lidl.be*.
   *Dit e-mailadres is uitsluitend bestemd voor vragen met betrekking tot privacy en de bescherming en bewaring van uw persoonsgegevens. Vragen die hiermee geen verband houden zullen niet worden beantwoord.
  3. U kunt zich ook wenden tot onze klantendienst op het gratis telefoonnummer 0800/73520 en dit van maandag tot vrijdag tussen 8u30 en 19u00 en op zaterdag tussen 9u00 en 18u00.
  4. Schriftelijk is onze klantendienst bereikbaar op het volgend adres: Lidl Belgium GmbH & Co. KG, Guldensporenpark 90 J, B-9820 Merelbeke.